ناوگان وسایل نقلیه

شما میتوانید در هر لحظه
کالای خود را رهیابی کنید.

در عصر جهانی سازی، تمامی کسب و کارها ناگزیر از فعالیت در محیط بین المللی و توجه به بازار های جهانی می باشند. تغییرات محیطی کلان ناشی از این روند جهانی امری اجتناب ناپذیر است. امروز حتی شرکت های خدمات محلی نیز از تغییر در تکنولوژی جهانی مصون نیستند. تجارت از دیرباز نقشی اساسی در انتقال فرهنگ و یکپارچه سازی جهان داشته است و ملل در جهت کسب سود ناگزیر به صادرات و به اشتراک گذاری محصولات و تکنولوژی های تاثیر گذار به دیگر نقاط جهان هستند. این عمل هر چند در ظاهر منتج به منافع مالی برای مخترع یا ملل پیشرو خواهد بود اما با ساز و کاری شگفت انگیز به سمت عدالت خواهی و به اشتراک گذاری منافع حاصل از تکنولوژی و افزایش رفاه جوامع پیش می رود. تکنولوژی ها تنها چند سال در انحصار کشور صاحب حق اختراع می مانند و بعد از مدتی به دلیل هزینه اقتصادی بالای تولید در کشور های توسعه یافته، ناگزیر به تولید در کشور های در حال توسعه شده و بعد از مدتی حتی منجر به واردات از این ممالک به کشور مادر می گردند. کشور های جنوب شرقی آسیا به موقع از این فرصت بهره برده و با ایجاد اشتغال در میان مدت و انتقال تکنولوژی در بلند مدت به رقیبی برای قدرت های جهانی مبدل می شوند و این نظام بی شک نظام پایدار و عدالت خواه است